Lagring og kontroll av data


Vanlig oppløsning for værdata produsert av LMT er timeverdier. Timeverdiene er gjerne et gjennomsnitt eller en sum av flere målinger i den første timen etter oppgitt måletidspunkt. I databasen blir det utført beregninger av døgn- og månedsverdier som også blir lagret.

Kontrollrutiner

For å sikre god kvalitet på værdata som produseres av LMT, er det laget et sett med tester som finner eventuelle feil i dataene. De viktigste er intervall- og sprangtester (se nedenfor). Intervalltestene kontrollerer at dataene ligger innenfor et ‘normalt’ intervall, mens sprangtestene kontrollerer at differansen mellom etterfølgende timeverdier av en parameter ikke er urimelige. Disse testene bidrar til at vi kan luke ut de fleste feilmålinger som måtte oppstå.

 

  • Intervalltester: Test på om den målte verdien ligger innenfor et definert område. I de fleste tilfeller er dette et verdiområde mellom tidligere registrert minimums- og maksimumsverdi for lokaliteten
  • Sprangtester: Kontrollerer at hver verdi som registreres ikke viser for stort avvik fra forrige måling
  • Logiske tester: Tester på enkle logiske sammenhenger mellom ulike parametere. Nedbør, luftfuktighet og bladfuktighet er de viktigste elementene som inngår i denne testen

For å sikre kontinuerlige data for elementene som brukes til varsling, er det rutiner som reparerer eventuelle brudd i dataseriene. Dette gjøres som regel ved å importere data fra nærmeste stasjon. Korte brudd i dataserier blir også reparert med manuell interpolering.

 

Datakvalitet

For å ivareta krav til god datakvalitet, inneholder LMT-databasen ulike «datakvaliteter»: Rådata, kontrollerte data, beregnede data og værprognoser:

  • Rådata: Rådata fra loggerenhetene ved hver stasjon
  • Kontrollerte data: Det er disse dataene som presenteres for brukerne av våre websider. Dette er data som har gjennomgått alle relevante tester uten at det er funnet feil. Feil data blir slettet, og for disse tidspunktene vil det være manglende data som blir vist som NULL
  • Kalkulerte data: Disse datasettene brukes i varslingsmodellene, og må være kontinuerlige for at modellene skal bli riktig oppdatert. Dataene består av kontrollerte data der slike finnes, og korrigerte verdier der rådata er feil eller mangler. Dersom rådata mangler importeres data fra nærmeste målestasjon
  • Værprognoser fra MET: I enkelte tilfeller brukes også værprognoser for å skaffe komplette dataserier til modellen